Appellate Authority of Chetak

Shri Mukesh jain, SE (Civ)

Public Information officer( PIO) of Chetak

Shri D C Nayak  JD (Pers)

HQ CE (P) Chetak, C/O 56 APO

Email: bro-ctk@nic.in

Tele 0151- 2250390, 2250391

Fax 0151-2250589

“Chetak Ka Prayas Desh Ka Vikas”

 


Back